آنچه تجهیزات در استرالیا به معدن مورد استفاده قرار گرفت