واحد بازیافت تلفن همراه از ساخت و ساز و تخریب زباله