آماده سازی زغال سنگ به اندازه در زیر زمین جبهه کار بلند معدن