آنچه می تواند انجام شود به زباله تولید شده به آن را سود آور