انتزاعی برای پردازش پرس و جو دانه در همکار به همکار