آنچه که تحت تاثیر قرار می ره کیفیت سطح در سنگ زنی عملیات