استفاده از تلفن همراه خرد کردن و غربال تجهیزات در هند