480 تن از خط تولید پودر سرباره که در آن ساخت و ساز