طلا در منطقه خشک با یک بند یا دریچه جاریشدن دمنده خشک یافت