دستورالعملهای عملیاتی استاندارد از 99 است و صادرات 99