450 آسیاب های مکانیکی و دانه با این نسخهها کار دستگاه