که اولین کسی است که ساخته شده کارخانه با مته سوراخ کردن بود