خرد کردن لیست کارخانه های تصفیه هوا مورد نیاز برای هر دستگاه